e Gunther Moewes dixo...


"A idea de que os edificios de baixo consumo enerxético son respetuosos co medio ambiente e de que, a través da construción de máis edificios deste tipo, cumpliremos as promesas feitas no Cumio de Río de reducir as emisións de CO2 para o 2005 (onde queda eso despois da decepcionante Copenhague) nun 25% das existentes en 1990 é, naturalmente, unha estupidez.
Un novo edificio nunca aforra enerxía, se non que xenera novas necesidades enerxéticas, e a calificación de novo solo para urbanizar é fundamentalmente antiecolóxica. Básicamente so existen tres procesos que poidan conducir razonablemente a reducir as necesidades enerxéticas ou a carga sobre o medio ambiente: a rehabilitación de edificios existentes; a substitución de antigos edificios ecolóxicamente despilfarradores por novas formas de baixo consumo e o peche de intersticios entre edificios".

"La idea de que los edificios de bajo consumo energético son respetuosos con el medio ambiente y de que, a través de la construcción de más edificios de este tipo, cumpliremos las promesas hechas en la Cumbre de Río de reducir las emisiones de Co2 para el 2005 (donde queda eso después de la decepcionante Copenhague) en un 25% de las existentes en 1990 es, naturalmente, una estupidez.


Un nuevo edificio nunca ahorra energía, sino que genera nuevas necesidades energéticas, y la calificación de nuevo suelo para urbanizar es fundamentalmente antiecológica. Básicamente sólo existen tres procesos que pueden conducir razonablemente a reducir las necesidades energéticas o la carga sobre el medio ambiente: la rehabilitación de edificios existentes; la sustitución de antiguos edificios ecológicamente despilfarradores por nuevas formas de bajo consumo y el cierre de intersticios entre edificios".

No hay comentarios:

Publicar un comentario