Naves modulares para o IGVSO apilamento aparentemente desordeado das pezas industriais, segundo disposicións e dimensións dependentes da maximización da productividade e da eficiencia, convirte en conxunto unitario a suma das partes. Un único elemento que se multiplica, como unha célula que se disgrega para converterse nun organismo superior. Unha multiplicidade que se expande para xerar un contedor. Un contedor que crece e se agrega, repítese e segue a ser un único organismo.
O elemento óptimo é o contedor ISO estandarizado utilizado para transporte marítimo. En moitas ocasións resulta máis barato desfacerse destes contedores unha vez transportado o contido que devolvelos ao seu lugar de orixe.
Unha peza que naceu como almacén, cunha estrutura autoportante de gran resistencia, hermético e resistente á humidade; é perfecta como soporte de cuberta, como cerramento contedor de espazo, cámara de aire de gran espesor e espazo de almacenamento.El apilamiento aparentemente desordenado de las piezas industriales, según disposiciones dependientes de la eficiencia, convierte en conjunto unitario la suma de las partes. Un único elemento que se multiplica, como una célula que se disgrega para convertirse en un organismo superior. Una multiplicidade que se expande para generar un contenedor. Un contenedor que crece y se agrega, se repite y sigue siendo un único organismo.

El elemento óptimo es el contenedor ISO estandarizado utilizado para transporte marítimo. En ocasioness resulta más barato deshacerse de ellos una vez transportado el contenido que devolverlos a su lugar de orixen.
Una pieza que nació como almacén, con una estructura autoportante de gran resistencia, hermético y resistente a la humedad; es perfecta como soporte de cubierta, como cerramiento contenedor de espacio, cámara de aire de gran espesor y espacio de almacenamiento.
© Todos os dereitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario