Concurso para a Praza de Galicia en Santiago de Compostela

As estreitas rúas da cidade vella crecen ata converterse en prazas, nas que a estancia é a protagonista, salvando os desniveis de cotío con escaleiras, a modo de gradas onde se concentra a actividade. Reinterpretando esta situación, os canais de movemento transfórmanse en espazos de estar, a distintas cotas, unidos por escaleiras que se transforman en bancais capaces de conter natureza, de converterse en praciña, en asento, en escondedoiro; o lar na rúa.
A búsqueda da escala humana leva á fragmentación dos espazos, adaptando a variedade de posibles usos ás dimensións adecuadas para cada un deles, dentro da continuidade facilitada pola repetición de elementos, xeometrías e naturezas, e incrementada pola aparición dunha única cuberta continua, adaptada a esta mesma escala.
Xenérase unha gran diversidade nos modos de estar, fluíndo dende a simple parada, pasando polo descanso ou a espera e chegando a converterse nun lugar onde pasar un rato, contemplar un espectáculo; facendo da variación dos modos de estar a riqueza da praza.


Optamos por un espazo restrinxido en altura, como posta en valor da escala humana.
Optamos por un espazo público cuberto, como resposta ao clima compostelán.
Optamos por un espazo de luz tamizada, coma artifialización dun bosque, do mesmo xeito que as rochas das montañas se transforman en paredes e chan da cidade vella.
Deixamos que se diferencien as funcións, á vez que facemos que se integren nunha única proposta unitaria, con continuidade espacial.
Unha celosía de elementos de chapa de aceiro galvanizado, a través da variación da súa densidade e disposición; combinada coa superposición dun material traslúcido, coa iluminación integrada, resolverá as cuestións formuladas.

Las estrechas calles de la ciudad vieja crecen hasta convertirse en plazas, en las que la estancia es la protagonista, salvando los desniveles generalmente con escaleras, a modo de gradas donde se concentra la actividad. Reinterpretando esta situación, los canales de movimiento se transforman en espacios de estar, a distintas cotas, unidos por escaleras que se transforman en bancales capaces de contener naturaleza, de convertirse en placita, en asiento, en escondito; el hogar en la calle.

La búsqueda de escala humana lleva a la fragmentación de los espacios, adaptando la variedad de posibles usos a las dimensiones adecuadas a cada uno de ellos, dentro de la continuidad que facilita la repetición de elementos, geometrías y naturalezas, e incrementada por la aparición de una única cubierta continua, adaptada a esta misma escala.

Se genera una gran diversidad en los modos de estar, fluyendo desde la simple parada, pasando por el descanso o la espera y llegando a convertirse en un lugar donde pasar un rato, contemplar un espectáculo; haciendo de la variación de los modos de estar la riqueza de la plaza.

Optamos por un espacio restringido en altura, como puesta en valor de la escala humana.

Optamos por un espacio público cubierto, como respuesta al clima compostelano.

Optamos por un espacio de luz tamizada, como artificialización del bosque, del mismo modo que las rocas de las montañas se transforman en paredes y suelo de la ciudad vieja.

Dejamos que se diferencien las funciones, a la vez que hacemos que se integren en una única propuesta unitaria, con continuidad espacial.

Una celosía de elementos de chapa de acero galvanizado, a través de la variación de su densidad y disposición; combinada con la superposición de un material traslúcido, con la iluminación integrada, resolverá las cuestiones formuladas.

© Todos os dereitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario