O contacto co mundo exterior

Propoñemos reformular a relación co entorno grazas as melloras técnicas na construción. A evolución dos materiais industrializados, en estanqueidade e illamento, permite alterar os límites do espazo interior e a súa relación co exterior: podemos aumentar a superficie transparente sen temer perdas térmicas, podemos situarnos ao nivel ou por debaixo do terreo sen sufrir humidades...
Invertimos e mesturamos os conceptos arriba-abaixo e dentro-fóra non por negación reaccionaria, senón nun proceso evolutivo que nace do saber acumulado: orientación e resgardo, a solaina, o corral. Un proceso que engade á topografía sempre cambiante da nosa terra a posibilidade de transformación necesaria para un mellor aproveitamento das súas vantaxes: asoleamento, frescura, ventilación ou privacidade.
Como unha árbore de folla caduca, que tapa o sol en verán e o deixa pasar en inverno, xeneramos unha riqueza espacial no exterior e no interior, tendente á consecución de espazos térmicamente autorregulados favorecendo o asoleamento en inverno e a ventilación natural cruzada no verán: aproveitamos as diferenzas de temperatura xeneradas pola variación na incidencia solar para provocar correntes naturais de aire.


Proponemos reformular la relación con el entorno gracias a las mejoras técnicas en la construcción. La evolución de los materiales industrializados, en estanqueidad y aislamiento, permite alterar los límites del espacio interior y su relación con el exterior: podemos aumentar la superficie transparente sin temer pérdidas térmicas, podemos situarnos al nivel del terreno o por debajo de él sin sufrir humedades...
Invertimos y mezclamos los conceptos arriba-abajo y dentro-fuera no por negación reaccionaria, sino en un proceso evolutivo que nace del saber acumulado: orientación y resguardo, la "solaina", el corral. Un proceso que añade a la topografía siempre cambiante de nuestra tierra la posibilidad de transformación necesaria para un mejor aprovechamiento de sus ventajas: soleamiento, frescura, ventilación o privacidad.
Como un árbol de hoja caduca, que tapa el sol en verano y lo deja pasar en invierno, generamos una riqueza espacial en el exterior y el interior, tendente a la consecución de espacios térmicamente autorregulados favoreciendo el soleamiento en invierno y la ventilación cruzada en verano: aprovechamos las diferencias de temperatura generadas por la variación en la incidencia solar para provocar corrientes naturales de aire.

© Todos os dereitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario