Escala / impacto ambiental

A imaxe do territorio non é unha cuestión de estilo: non é cubrir con tella ou chapa, nin poñer pedra ou ladrillo na fachada, ou utilizar cor gris ou vermella ou verde; non é rococó ou rústico ou high-tech.Trátase de facilitar a inserción do edificio no contorno artificial-natural, de alterar o seu impacto ao noso antoxo, axeitando a súa dimensionalidade aparente a través de mecanismos inter-dependentes directamente co lugar. Dispositivos que nacen mesmo na primeira visita ao emprazamento e que avanzan cara a unha imaxe amable dende o punto de vista humano-biolóxico.

La imagen del territorio no es una cuestión de estilo: no es cubrir con teja o chapa, ni poner piedra o ladrillo en la fachada, o utilizar color gris o rojo o verde; no es rococó o rústico o high-tech. Se trata de facilitar la inserción del edificio en el contorno aritificial-natural, de alterar su impacto a nuestro antojo, adaptando su dimensionalidad aparente a través de mecanismos inter-dependientes directamente con el lugar. Dispositivos que nacen ya en la primera visita al lugar y que avanzan hacia una imagen amable desde el punto de vista humano-biológico.


Casa prefabricada - ONV Arkitekter


© Todos os dereitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario