Inundacións en Vigo e pavimentos impermeables

(foto: El País)

Nos últimos anos non paran de chegar galernas ás nosas costas (aínda que agora lle chaman “cicloxéneses explosivas”), e asistimos con frecuencia a inundacións en Balaídos e Bouzas, desbordamentos en Colón, e unha recua de fotografías compartidas nas redes sociais que nesta última ocasión acabaron nos telexornais nacionais.

A discusión sobre o arranxo a este problema céntrase con frecuencia no dimensionado da rede de saneamento, obviando a base real do problema, que xa comentamos hai algúns anos e onde queremos poñer hoxe o noso foco: o exceso de impermeabilidade do noso entorno urbano.
O criterio de deseño tradicional consiste en evacuar a auga caída nas superficies impermeables das nosas cidades o antes posible. Este criterio é, precisamente, o que fai que os sistemas convencionais de xestión de augas pluviais fallen, pola acumulación de auga que o sistema non é capaz de xestionar. O dimensionado das infraestruturas sempre se podería axeitar a un volume maior, pero o custe crece progresivamente e o prezo acaba sendo inabordable. (1)

Existe unha ampla variedade de solucións permeables tanto para os firmes das calzadas coma para as beirarrúas e outros espazos peonís, así coma sistemas de infiltración e outras estratexias de deseño, pero a comodidade na redacción dos proxectos e un nulo interese por abordar estas cuestións leva a formular a solución unicamente dende o punto de vista resistente: unha lousa de formigón para aguantar o peso e secar o subsolo da cidade, inundando a superficie.

Non é preciso ir moi lonxe para atopar un bo exemplo de ordenación responsable neste sentido, a Ordenanza de uso responsable da auga do Concello de Baiona inclúe no seu capítulo 8:

“Pavimentos porosos e augas pluviais: En todas as actuacións de urbanización […] deberán empregarse superficies permeables […]. Esta medida será de aplicación en todos os espazos libres.”
Xunto coa decisión de empregar pedra de xeito extensivo, como xa comentamos neste blog, parece que o único que lle importa a quen toma as decisións é o aspecto estético, por outra banda ben dubidoso, esquecendo todo os demais factores implicados en obras desta envergadura.

En los últimos años no para de llegar temporales a nuestras costas (aunque ahora las llaman “ciclogénesis explosivas”), y asistimos con frecuencia a inundaciones en Balaídos y Bouzas, desbordamientos en Colón, y una recua de fotografías compartidas en las redes sociales que es última ocasión acabaron en los telediarios nacionales.

La discusión sobre la solución a este problema se centra con frecuencia en el dimensionado de la red de saneamiento, obviando la base real del problema, que ya comentamos hace unos años y donde queremos poner hoy nuestro foco: el exceso de impermeabilidad de nuestro entorno urbano.
El criterio de diseño tradicional consiste en evacuar el agua caída en las superficies impermeables de nuestras ciudades lo antes posible. Este criterio es, precisamente, el que hace que los sistemas convencionales de gestión de aguas pluviales fallen, por la acumulación de agua que el sistema es capaz de gestionar. El dimensionado de las infraestructuras siempre se puede adecuar a un volumen mayor, pero el coste crece progresivamente y el precio acaba siendo inabordable (1).

Existe una amplia variedad de soluciones permeables tanto para los firmes de las calzadas como para las aceras y otros espacios peatonales, así como sistemas de infiltración y otras estrategias de diseño, pero la comodidad en la redacción de proyectos y un nulo interés por estas cuestiones lleva a plantear la solución únicamente desde el punto de vista resistente: una losa de hormigón para aguantar el peso y secar el subsuelo de la ciudad, inundando la superficie.

No es necesario ir muy lejos para encontrar un buen ejemplo de ordenación responsable en este sentido, la Ordenanza de uso responsable del agua en el Concello de Baiona incluye en su capítulo 8:

“Pavimentos porosos y aguas pluviales: En todas las actuaciones de urbanización […] deberán emplearse superficies permeables […]. Esta medida será de aplicación en todos los espacios libres.”
Junto con la decisión de emplear piedra de modo extensivo, como ya comentamos en este blog, parece que lo único que le importa a quien toma las decisiones es el aspecto estético, por otro lado bien dudoso, olvidando todos los demás factores implicados en obras de esta envergadura.

(1) Sistemas urbanos de drenaje sostenible, GITECO (Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción), ECCPS. http://www.caminospaisvasco.com/Profesion/Publicaciones%20de%20nuestros%20colegiados/suds

No hay comentarios:

Publicar un comentario