Vivenda de baixo custe en Bembrive

A proposta xurde da suma de condicionantes: temporalidade do uso + economía + ecoloxía + vistas.
Concibida coma vivenda de ocio: para uso estival e de fin de semana.
Concibida como contedor rectangular de dimensións reducidas, para reducir os custes e desperdicios de material.
Concibida para minimizar as necesidades de aporte de calefacción, e con sistemas construtivos que garantan unha relación óptima entre recursos consumidos, custe, e prestacións obtidas.
Concibida para orientarse ás vistas á ría e á cidade, situadas ao norte, sen prescindir da luz e calor solares.

Buscábase a consecución dun espazo de estancia para os momentos de ocio, cun custe mínimo e unha execución rápida; dentro dun presuposto moi axustado. Formúlase a construción dun único volume, de dúas alturas, con xeometrías rectas e simples, que permitan minimizar os desperdicios de material e os tempos de execución. Asúmese a unificación espacial como medio para reducir custes pola desaparición de tabicarías, revestimentos, pinturas e instalacións.

Óptase polo emprego de espazo a dobre altura, a pesar do incremento de custe que supón, para compensar en vertical o axuste superficial en horizontal. Compénsase este feito mediante o emprego dunha cuberta inclinada cara o espazo de día, compensando o exceso de altura.

A vivenda queda así dividida en dúas partes: un espazo de día a dobre altura, e os espazos que requiren unha altura inferior: dormitorio, baño e estancia de usos múltiples superior, repartidos nas dúas plantas.

A conxugación dunha boa orientación solar e cara as vistas (que se sitúan en caras opostas), obtense mediante un lixeiro xiro da edificación respecto da xeometría da parcela, de xeito que a zona de día queda situada na metade oeste da casa (cun lixeiro xiro cara o norte), e a zona de noite na metade leste (cun lixeiro xiro cara o sur. Sobre a fachada (nor)oeste, e de cara a aproveitar as vistas e o uso exterior da vivenda, constrúese unha prolongación da mesma a modo de pórche, volcada ás vistas e protexida do incómodo soleamento de tarde de verán mediante unha cuberta que se agacha ata o límite para minimizar o sobrequecemento que produce o sol nos meses de xullo, agosto e setembro.

O dormitorio e o espazo multifuncional da planta alta (que se destinará en ocasións a dormitorio), aproveitan a luz solar de media mañá como calefacción solar ao máximo mediante o situado das fiestras nos puntos máis elevados posibles dos cuartos, ampliando ao máximo as ganancias solares e permitindo o aproveitamento útil das paredes que quedan situadas debaixo.

O espazo de día, ademais dos ocos que se abren á terraza e con ela ás vistas, conta cunha gran fiestra na fachada sur(oeste), deseñado para permitir as ganancias térmicas no inverno e bloquealas no verán mediante o emprego de lamas horizontais fixas.

Minimízase o número e dimensión dos ocos orientados ao nordés, limitándoos á fiestra da cociña, na que a iluminación estable do norte é moi favorable, e a unha porta opaca de entrada ao baño, directa dende o exterior, que facilita o acceso á vivenda con roupa de traballo na finca a través dun cuarto “de limpeza”, así como a saída á finca de cara a tender a roupa no exterior da mesma.

A distribución de ocos e o espazo único facilita, do mesmo xeito que o fai coa entrada de luz solar no inverno, a ventilación cruzada no verán. O emprego dun porche na fachada (nor)oeste, protexido do sol; sumado á instalación de fiestras na parte alta do espazo único, na estancia multifuncional, garante unha renovación de aire quente no verán practicamente inmediata por efecto cheminea, facilitando a entrada de aire fresco da terraza ao interior, e a saída de aire quente a través dos ocos na parte superior.

Os materiais:
As dimensións da vivenda, e a súa xeometría regular, permiten o emprego dunha estrutura parcialmente prefabricada baseada en prelousas de formigón. Este tipo de forxados permite acadar unha luz entre apoios superior aos 7-8 m, o que permite eliminar piares intermedios, e con elo cimentación e escavación para ela. A esta vantaxe súmaselle a redución en tempo de execución e a minimización de desperdicio material: encofrados e sobrantes de armado; co que se obtén unha drástica mellora nos custes tanto económicos coma ecolóxicos da vivenda.

As dimensións da vivenda axústanse as dimensións máximas de fabricación estándar das pranchas metálicas de cubrición de aceiro galvanizado, de xeito que non aparece ningunha clase de xunta na dirección perpendicular á pendente, co que se garante unha perfecta estanquidade da cuberta. Os encontros son limpos, sen puntos singulares, o que minimiza igualmente os tempos de execución e desperdicios de material.

A fachada será de táboas de madeira de piñeiro tratadas en autoclave, a modo de fachada ventilada, co que se garante un comportamento idóneo ante as condicións de humidade e temperatura do clima oceánico no que se implanta a vivenda. O emprego de madeira de piñeiro, a pesar das súas peores prestacións respecto das madeiras tropicais, motívase na redución de custes de transporte e explotación do material, pensando especialmente no ámbito ecolóxico da vivenda.


La propuesta surge de la suma de condicionantes: temporalidad del uso + economía + ecología + vistas.
Concebida coma vivienda de ocio: para uso estival y de fin de semana.
Concebida como contenedor rectangular de dimensiones reducidas, para reducir los costes y desperdicios de material.
Concebida para minimizar las necesidades de aporte de calefacción, y con sistemas constructivos que garanticen una relación óptima entre recursos consumidos, coste y prestaciones obtenidas.
Concebida para orientarse hacia las vistas a la ría y a la ciudad, situadas al norte, sin prescindir de la luz y calor solares.

Se buscaba la consecución de un espacio de estancia para los momentos de ocio, con un coste mínimo y una ejecución rápida; dentro de un presupuesto muy ajustado. Se plantea la construcción de un único volumen, de dos alturas, con geometrías rectas y simples, que permitan minimizar los desperdicios de material y los tiempos de ejecución. Se asume la unificación espacial como medio para reducir costes por la desaparición de tabiquerías, revestimientos, pinturas e instalaciones.

Se opta por el empleo de espacio a doble altura, a pesar del incremento de coste que supone, para compensar en vertical el ajuste superficial en horizontal. Se compensa este hecho mediante el empleo de una cubierta inclinada hacia el espacio de día, compensando el exceso de altura.

La vivienda queda así dividida en dos partes: un espacio de día a doble altura, y los espacios que requieren una altura inferior: dormitorio, baño y estancia de usos múltiples superior, repartidos en las dos plantas.

La conjugación de una buena orientación solar y hacia las vistas (que se sitúan en caras opuestas), se obtiene mediante un ligero giro de la edificación respecto a la geometría de la parcela, de modo que la zona de día queda situada en la mitad oeste de la casa (con un ligero giro hacia el norte), y la zona de noche en la mitad este (con un ligero giro hacia el sur. Sobre la fachada (nor)oeste, y de cara a aprovechar las vistas y el uso exterior de la vivienda, se construye una prolongación de la misma a modo de porche, volcada a las vistas y protegida del incómodo soleamiento de tarde de verano mediante una cubierta que se agacha hasta el límite para minimizar el sobrecalentamiento que produce el sol en los meses de julio, agosto y septiembre.

El dormitorio y el espacio multifuncional de la planta alta (que se destinará en ocasiones a dormitorio), aprovechan la luz solar de media mañana como calefacción solar al máximo mediante la situación de las ventanas en los puntos más elevados posibles de los cuartos, ampliando al máximo las ganancias solares y permitiendo el aprovechamiento útil de las paredes que quedan situadas debajo.

El espacio de día, además de los huecos que se abren a la terraza y con ella a las vistas, cuenta con una gran ventana en la fachada sur(oeste), diseñada para permitir las ganancias térmicas en el invierno y bloquearlas en el verano mediante el empleo de lamas horizontales fijas.

Se minimiza el número y dimensión de los huecos orientados al noroeste, limitándolos a la ventana de la cocina, en la que la iluminación estable del norte es muy favorable, y una puerta opacada de entrada al baño, directa desde el exterior, que facilita el acceso a la vivienda con ropa de trabajo desde la finca a través de un cuarto “de limpieza”, así como la salida a la finca de cara a tender la ropa en el exterior de la misma.

La distribución de huecos y el espacio único facilita, del mismo modo que lo hace con la entrada de la luz solar en el invierno, la ventilación cruzada en el verano. El empleo de un porche en la fachada (nor)oeste, protegido del sol; sumado a la instalación de ventanas en la parte alta del espacio único, en la estancia multifuncional, garantiza una renovación de aire caliente en el verano prácticamente inmediata por efecto chimenea, facilitando la entrada de aire fresco de la terraza al interior, y la salida de aire caliente a través de los huecos en la parte superior.

Los materiales:
Las dimensiones de la vivienda, y su geometría regular, permiten el empleo de una estrutura parcialmente prefabricada basada en prelosas de hormigón. Este tipo de forjados permite alcanzar una luz entre apoyos superior a los 7-8 m, lo que permite eliminar pilares intermedios, y con ello cimentación y excavación para ella. A esta ventaja se le suma la reducción en el tiempo de ejecución y la minimización de desperdicio material: encofrados y sobrantes de armado; con lo que se obtiene una drástica mejor en los costes tanto económicos como ecológicos de la vivienda.

Las dimensiones de la vivienda se ajustan a las dimensiones máximas de fabricación estándar de las planchas metálicas de cubrición de acero galvanizado, de modo que no aparece ninguna clase de junta en la dirección perpendicular a la pendiente, con lo que se garantiza una perfecta estanqueidad de la cubierta. Los encuentros son limpios, sin puntos singulares, lo que minimiza igualmente los tiempos de ejecución y desperdicios de material.


La fachada es de tablas de madera de pino tratadas en autoclave, a modo de fachada ventilada, con lo que se garantiza un comportamiento idóneo ante las condiciones de humedad y la temperatura del clima oceánico en el que se implanta la vivienda. El empleo de madera de pino, a pesar de sus peores prestaciones respecto de las maderas tropicales, se motiva en la reducción de costes de transporte y explotación del material, pensando especialmente en el ámbito ecológico de la vivienda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario