Concurso para remodelación da Praza do Concello de Cerdedo


En primeiro lugar reposicionamos a pedra que compón o pavimento actual segundo un patrón axusta as nosas necesidades; para liberala da súa dependencia gravitatoria, levantándoa e pregándoa ao noso antollo.
Ao levantarse, o pavimento descubre o que ocultaba: o terreo orixinal. A pesar de tratarse do necesario espazo artificial no seu entorno, a praza asume con naturalidade a presenza de vexetación, favorecendo a integración humana.
Xenéranse planos horizontais e inclinados que acollen o programa.
O principal e organizador fundamental da proposta: a gran antesala do Concello. A pedra sepárase do solo e elévase, permitindo o acceso adaptado ao edificio, e xerando un espazo pertencente e dependente del. Un espazo que admite a concentración de persoas, e á vez serve de palco para calquera clase de acto.
Outros planos destínanse a espazo de estar, relacionarse, ler, conversar... E fano cunha variedade de escala que permite dende unha conversación privada a dous ata a reunión dun grupo de amigos.
Aprovéitase este mecanismo para liberar o parque infantil do seu "engaiolamento". Mediante a variación nos pregos e a disposición gradual dos mesmos xenérase un espazo afable, natural e, sobre todo, disfrutable. A zona de xogos queda independizada fisicamente da circulación de vehículos sen estrangular a espacialidade dos nenos e permitindo a distensión dos adultos con eles.
En primer lugar reposicionamos la piedra que compone el pavimento actual según un patrón ajustado a nuestras necesidades; para liberarla de su dependencia gravitatoria, levantándola y plegándola a nuestro antojo.
Al levantarse, el pavimento descubre lo que ocultaba: el terreno original. A pesar de tratarse del necesario espacio artificial en su entorno, la plaza asume con naturalidad la presencia de vegetación, favoreciendo la integración humana.
Se generan planos horizontales e inclinados que acogen el programa.
El principal y organizador fundamental de la propuesta: la gran antesala al Ayuntamiento. La piedra se separa del suelo y se eleva, permitiendo el acceso adaptado al edificio, y generando un espacio perteneciente y dependiente de él. Un espacio que admite la concentración de personas, y a la vez sirve de palco para cualquier clase de acto.
Otros planos se destinana a espacio de estar, relacionarse, leer, conversar... Y lo hacen con una variedad de escala que permite desde una conversación privada a dos hasta la reunión de un grupo de amigos.
Se aprovecha este mecanismo para liberar al parque infantil de su "enjaulamiento". Mediante la variación de lo pliegues y la disposición graudal de los mismos se genera un espacio afable, natural y, sobre todo, disfrutable. La zona de juegos queda independizada físicamente de la circulación de vehículos sin estrangular la espacialidad de los niños y permitiendo la distensión de los alumnos con ellos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario