Vivenda rural


 Prantéxase unha dualidade entre a vivenda e o uso para agricultura a través da modificación da topografía do terreo. Debido á necesaria escavación para o acceso de vehículos, aprovéitase para converter o espazo de circulación e manobra nun curral semienterrado no que desenvolver as actividades ao aire libre, que se vincula directamente cun espazo multifuncional que acolle os vehículos, os apeiros de labranza, os barrís de viño e os almacéns de distintos produtos do campo.
O muro de contención e peche da parcela respecto do camiño de acceso, executado con gavións, prégase convirtíndose no contedor destes usos.
A meirande parte da terra extraída desta escavación, utilízase para elevar o terreo circundante á vivenda, permitindo o acceso a nivel dende as estancias interiores.
A vivenda aparece coma peza independente, executada en madeira de piñeiro galego natural tratada en autoclave; contrastando coa pedra pero conservando o carácter brutalista do conxunto.

Se plantea una dualidad entre la vivienda y el uso para agricultura a través de la modificación de la topografía del terreno.
Debido a la necesaria excavación para el acceso de vehículos, se aprovecha para convertir el espacio de circulación y maniobra en un corral semienterrado en el que desarrollar las actividades al aire libre, que se vincula directamente con un espacio multifuncional que acoge a los vehículos, los aperos de labranza, los barriles de vino y los almacenes de distintos productos del campo.
El muro de contención y cierre de la parcela respecto al camino de acceso, ejecutado con gaviones, se pliega convirtiéndose en el contenedor de estos usos.
La gran mayoría de la tierra extraída de esta excavación, se utiliza para elevar el terreno circundante a la vivienda, permitiendo el acceso a nivel desde las estancias interiores.
La vivienda aparece como pieza independiente, ejecutada en madera de pino gallego natural tratada en autoclave; contrastando con la piedra pero conservando el carácter brutalista del conjunto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario