Unha nova materialidade


Unha nova conciencia de interacción biolóxica. Toma de consciencia dos límites reais dos recursos naturais. Glocalización baseada no pensamento global e acción local.
reutiliza-biodegradabilidade material, economía de desprazamento e de custos de transformación establecendo un sumatorio de custos enerxético-ambientais global: r.b+d+t, ao que se podería engadir un coeficiente de racionalidade económica xeral, pero que nunca debería facer esquencer a ecuación básica.
A técnica fálanos de novos materiais:
Madeira procedente de explotacións controladas para prácticamente tódolos elementos construtivos do edificio, con novos tratamentos que lle confiren durabilidade para o seu uso interior e exterior; aportando avantaxes térmicas, acústicas, estéticas e de confortabilidade.
Illamento térmico de fibras de liño, cáñamo ou lá de ovella; co tratamento adecuado, en substitución dos plásticos non biodegradables habituais. Paneis, perfís, tuberías e laminados de polietileno de alta ou baixa densidade, polipropileno, ABS ou policarbonato; calquera deles obtidos de reciclaxe de residuos urbanos.
Sustitución de moitos dos materiais de construción habituais por outros de menor repercusión ambiental, xeralmente materiais naturais: nos illamentos, revestimentos, pinturas, etc.


Una nueva conciencia de interacción biológica. Toma de conciencia de los límites reales de los recursos naturales. Glocalización baseada en el pensamiento global y acción local.

Reutiliza-biodegradabilidad material, economía de desplazamiento y de costes de transformación estableciendo un sumatorio de costes energético-ambientales global: r.b+d+t, al que se podría añadir un coeficiente de racionalidad económica general, pero que nunca debería hacer olvidar la ecuación básica.

La técnica nos habla de nuevos materiales:

Madera procedente de explotaciones controladas para prácticamente todos los elementos constructivos del edificio, con nuevos tratamientos que le confieren durabilidad para su uso interior y exterior; aportando ventajas térmicas, acústicas, estéticas y de confortabilidad.

Aislamiento térmico de fibras de lino, cáñamo o lana de oveja; con el tratamiento adecuado, en sustitución de los plásticos no biodegradables habituales. Paneles, perfiles, tuberías y laminados de polietileno de alta o baja densidad, polipropileno, ABS o policarbonato; cualquiera de ellos obtenidos de reciclaje de residuos urbanos.

Sustitución de muchos de los materiales de construcción habituales por otros de menor repercusión ambiental, generalmente materiales naturales: en los aislamientos, revestimientos, pinturas, etc.
© Todos os dereitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario