IDEARIO

Pensamos na arquitectura coma o xeito de situar-relacionarse o home no mundo.

Tras séculos de evolución constructiva-destrutiva, hai uns anos a humanidade decatouse de que chegara o momento de ollar atrás. Caemos na conta da nosa influencia real no que nos rodea. Precisamos transformar o medio para vivir nel, artificializalo. Pero hai maneiras ben distintas de facelo.

Propoñemos unha ollada diferente cara ao entorno. Non dende enriba, con desprezo, pensando que está ao noso servizo; senón dende o respecto, sabedores das consecuencias das nosas actuacións. Evolucionar do parasitismo á simbiose.

Todos somos conscientes, sobre todo en Galicia, do que supuxeron os ciclos de expansión inmobiliaria e construtiva-destrutiva. Nos anos 60 e 70 des-ruralizouse o agro convertendo as nosas pequenas vilas en case-cidades des-humanizadas; e recentemente a globalización da vivenda coma ben de inversión supuxo o ataque definitivo ao noso medio.

Temos capacidade para remedialo: unha arquitectura simbiótica e interdependente, deseñada á escala do lugar no que nace; na que a relación do interior co exterior se basea en esvaecer os límites ata facelos desaparecer...Pensamos en la arquitectura como el modo de situar-relacionarse el hombre en el mundo.

Tras siglos de evolución constructiva - destructiva, hace unos años la humanidad se percató de que había llegado el momento de mirar atrás. Nos dimos cuenta de nuestra influencia real en lo que nos rodea. Necesitamos transformar el medio para vivir en el, artificializarlo. Pero hay maneras muy distintas de hacerlo.

Proponemos una mirada diferente hacia el entorno. No desde arriba, con desprecio, pensando que está a nuestro servicio; sino desde el respeto, conocedores de las consecuencias de nuestros actos. Evolucionar del parasitismo a la simbiosis.

Todos somos conscientes (y sobre todo en Galicia), de lo que supusieron los ciclos de expansión inmobiliaria y constructiva - destructiva. En los años 60 y 70 se des-ruralizó el campo convirtiendo nuestras pequeñas villas en casi - ciudades deshumanizadas; y recientemente la globalización de la vivienda como bien de inversión supuso el ataque definitivo a nuestro medio.

Tenemos la capacidad para remediarlo: una arquitectura simbiótica e interdependiente, diseñada a la escala del lugar en la que nace; en la que la relación del interior con el exterior se basa en esvanecer los límites hasta hacerlos desaparecer...

© Todos os dereitos reservados

No hay comentarios:

Publicar un comentario